Ilmastoa ajatellen

Luonto on meidän kaikkien yhteinen asia ja haluamme omalta osaltamme kantaa kortemme kekoon sen huolehtimisesta. Suomen luonto on ainutlaatuinen ja haluamme, että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia sen tarjoamista superfoodeista.

Olemme keskittäneet toimintamme Sotkamoon. Raaka-aineen tullessa tehtaallemme pystymme aina pakastuksesta pussitukseen ja varastointiin asti tekemään kaiken saman katon alla. Tällä tavalla olemme onnistuneet vähentämään tavaran liikuttamista autoilla ja vähentämään omalta osaltamme huomattavasti liikenteen päästöjä.

Sotkamon pakastamon laajennuksen ensimmäinen osa valmistui 2019. Pakastamomme koneet pyörivät hiilidioksidilla, joka on otettu talteen teollisuuden päästöistä. Hiilidioksidi on tällä hetkellä ympäristöystävällisin pakastusaine. Pyrimme toiminnassamme jatkuvasti vähentämään luonnon kuormitusta ja kehitämme eri tapoja viedä tehdastamme jatkuvasti kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta.

Arctic International Oy toteuttaa tuottajavastuuta mm. kuulumalla Rinkiin, joka tarjoaa kuluttajille ekopisteverkoston pakkausten lajittelua varten. Kaikki pakkauksemme ovat kierrätettäviä ja näin kuluttaja voi lajitella pakkaukset asianmukaisesti. Yrityksemme kaikilla toimipisteillä myös lajitellaan sekä tuotannossa että muualla syntyvät jätteet.

Jatkuvalla jalostusasteen nostamisella pyrimme vähentämään esimerkiksi marjojen puhdistuksessa syntyvää hävikkiä. Tuotekehitysyksikkömme etsii jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää sivuvirroista tulevaa hävikkiä.

Laadukasta ruokaa kuluttajien pöytiin

Haluamme tarjota laadukkaita ja puhtaita tuotteita kuluttajille tuoteturvallisuudesta tinkimättä ja sen takaaminen onkin tärkein tavoitteemme toimitusketjussamme. Noudatamme toiminnassamme aina voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Ruokaviraston ohjeistuksia.  Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmillä hallitsemme riskitekijät. Käytössämme on mm.  HACCP, TACCP sekä VACCP -järjestelmät.  Lisäksi yrityksellä on voimassa elintarviketurvallisuus standardi FSSC 22000, joka ohjaa koko toimintaamme. Osaava ja koulutettu henkilökuntamme takaa turvalliset ja maistuvat tuotteet kuluttajien ruokapöytiin.

Toiminnan jatkuvalla tarkkailulla ja kehittämisellä pyrimme sekä tuotannon että raaka-aineiden laadun jatkuvaan parantamiseen.

Ihmiset ovat tärkein voimavaramme

Kannamme vastuun koko organisaatiomme ja siihen kuuluvien ihmisten hyvinvoinnista, ja tavoitteemme on kehittää vastuullista toimintaa yhdessä viranomaisten ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Kehittämisen välineitä ovat standardiin pohjautuva laatujärjestelmä, tiedon jakaminen, toiminnan seuranta ja raportointi sekä tiivis yhteistyö sidosryhmien kanssa. Ostamme vain vastuullisilta toimijoilta ja varmistamme heidän toimintansa toimittaja-auditoinneilla.

Marjojen talteenottoprosessi on ensimmäinen askel kohti laadukasta lopputuotetta. Takaamme, että kaikki marjanpoimijat ovat tasavertaisessa asemassa sekä he saavat poimituista marjoista heille kuuluvan maksun. Perehdytyksessä huomioidaan poimijoiden vastuut ja velvollisuudet luontoarvoja kunnioittaen.

Työturvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi on meillä avainasemassa. Laatustandartimme ohjaa meitä työolosuhteiden jatkuvassa kehityksessä ja parantamisessa.

Arctic International Oy:n elintarviketurvallisuuspolitiikan tavoite

  • Varmistaa, että oma poiminta organisaatio sekä omat ostajat, sopimusviljelijät, alihankkijat ja tuottajat ovat koulutettuja ja ymmärtävät raaka-ainespesifikaatioiden merkityksen sekä tuotantoprosessit.
  • Säilyttää Marjex-tuotteiden sekä private label -tuotteiden laatu hyvänä ja terveydelle turvallisena asiakkaille tuotteen elinkaaren loppuun saakka.
  • Tuotannossa käytetään asianmukaisia koneita ja laitteita, joiden toimintakunnossa pysymistä tarkkaillaan säännöllisesti. Varmistaa, että koneet ja laitteet ovat elintarviketuotantoon hyväksyttyjä
  • Pienentää energian, veden ja jätteiden määrää. Lisätä pakkausmatieriaalien kierrättävyyttä sekä vähentää pakkausmateriaalin määrää huomioiden tuotteiden säilyvyys ja turvallisuus.
  • Parantaa työturvallisuutta mm. varmistamalla, että työntekijöiden koulutus on tehokasta ja tapahtuu ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.
  • Huomioida henkilökunnan terveys ja hygieniavaatimukset.
  • Varmistaa, että toiminta on lainmukaista ja ajantasalla. Seurataan aktiivisesti lakimuutoksia.
  • Lisäksi yritys on asettanut konkreettiset ja mitattavat elintarviketurvallisuustavoitteet
  • Yrityksen toiminnassa pyritään jatkuvasti parantamaan tuoteturvallisuutta sekä tuotantomenetelmiä.

Elintarviketurvallisuuspolitiikasta viestitään säännöllisesti kaikille organisaatiotasoille.     

Elintarviketurvallisuuspolitiikan tavoitteita ajanmukaisuutta katselmoidaan johdon toimesta säännöllisin välein.

Osatavoitteisiin on luotu mittareita, jotta helpommin voidaan seurata ja arvioida tavoitteiden toteutumista.

Arctic International Oy:n elintarviketuvallisuuspolitiikka ja siihen liittyvät tavoitteet noudattavat voimassa olevaa elintarvikelakia ja säädöksiä.